KPSS Anayasa Nokta Atış Bilgiler ve Notlar

KPSS Anayasa Nokta Bilgiler ve Notları

152 Madde anayasa notu. KPSS adayları için anayasa alanında bilinmesi gereken önemli notları ve bilgileri aşağıda sizler için topladık. Destek olmak için arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İyi çalışmalar…

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar;
Din
Ahlak
Hukuk
Görgü

Hukuk kurallarını diğer sosyal hayatı düzenleyen kurallardan ayıran farkı maddi yaptırıma dayalı olmasıdır.

Maddi yaptırım türleri;
Cebri icra
Tazminat
İptal
Ceza
Hükümsüzlük

Bir ülkede yetkili makamlarca konulan sadece yazılı kurallara Mevzu Hukuk denir.

Bir ülkede uygulanan yazılı yazısız tüm hukuk kurallara Pozitif Hukuk denir.

Yazılı kaynaklar içerisinde uygulanacak bir hükmün bulunmaması neticesinde ortaya çıkan boşluk Kanun Boşluğu.

Bir somut olaya uygulanacak yazılı yazısız kaynaklarda bir hüküm yoksa Hukuk Boşluğu denir.

Kanun boşluğunda hakim Örf Adet Hukukuna bakar.

Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır.

Bilerek ve istenilerek bırakılan boşluk Kural İçi Boşluk.
Kural içi boşlukta hakime tanın yetki Taktir Yetkisi.

Zarar varsa TAZMİNAT vardır.
Suç varsa CEZA vardır.

Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ilke Objektif Dürüstlük.

Hakların kazanılmasında geçerli olan ilke Subjektif İyi Niyet.

Gerçek kişilik Tam ve Sağ doğumla başlar.

Kişiye eşya üzerinde doğrudan egemenlik yetkisi tanıyan hak Ayni Hak.

Kişinin kaza-i rüşt ile ergin kılanabilmesi için 15 yaşını doldurması gerek.

Olağan üstü evlenme yaşı 16.
Olağan evlenme yaşı 17.
Kanuni erginlik yaşı 18.

Gerçek kişiliği sona erdiren durumlar;
Ölüm
Ölüm karinesi
Gaiplik
Birlikte ölüm karinesi

Gaiplikte, ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda gaiplik kararının verilebilmesi için 1 yıl.

Gaiplikte uzun süre haber alamama hali içinde gaiplik kararı verilebilmesi için 5 yıl.

Dernekler en az 7 kişi ile kurulur.

Normal kişilerde ceza ehliyeti başlangıcı 12 yaşının doldurulması

Normal kişilerde tam ceza ehliyeti 18 yaşının doldurulması gereklidir.

Sağır ve dilsizlerde ceza ehliyeti başlangıcı 15 yaşıdır.

Sağır ve dilsizlerde tam ceza ehliyeti 21 yaşının doldurulması gereklidir.

Türk vatandaşlığını ıspatında kullanılan belgeler
Nüfus cüzdanı
Nüfus kayıtları
Pasaport
Pasavan
Tayfa vesikası

Türk anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa 1876 Kanuni Esasi

İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olanlar cemiyet İttihat ve Terraki Cemiyeti.

Ülkemizde sosyal devlet ilkesi ilk kez 1961 Anayasası

Türk anayasaları içerisinde “Milli egemenlik “ ilkesine ilk kez yer veren anayasa 1921 Anayasası.

Kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı ilk kez 1924 anayasasının 1934 değişikliği ile gelmiştir.

1924 Anayasasının 1937 değişikliği ile Atatürk ilkeleri anayasaya dahil oldu.

Cumhuriyet döneminde ilk kez 1946 seçimlerinde birden çok siyasi parti katılmıştır.

İlk kez çok partili hayata geçiş denemesi 1924

Anayasa mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile kuruldu.

Çift meclisli anayasalarımız 1876-1961

Tek yumuşak ve tek çerçeve anayasası 1921 Anayasası.

En sert ve en kazuistik anayasa 1982 Anayasası.

Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.

1982 Anayasasına göre yasama yetkisi TBMM’ye aittir.

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir yapılır.

Erken seçim kararını TBMM ve Cumhurbaşkanı alabilir.

Bütçeyi hazırlayan Cumhurbaşkanı, kabul eden TBMM

TBMM toplanması yeterli milletvekili sayısı en az 200. (Toplam 1/3)

TBMM üyeleri milleti temsil eder.

TBMM seçimleri savaş sebebi ile 1 yıl ertelenebilir.

Savaş hali ilan yetkisi TBMM’ye aittir.

RTÜK üyelerini TBMM seçer.

İl, ilçe, büyükşehir belediyeleri kanun ile kurulur.

Anayasa değişiklik teklifi için en az 200 milletvekili gereklidir.

Genel af ilanı için en az 360 milletvekili. (3/5)

Kanun, yönetmelik, Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Bütçe kanunlarının yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.

Dünyanın ilk yazılı anayasası 1787 ABD Anayasası

Yasama yorumuna ilk kez yer veren anayasa 1924 Anayasası

İlk laik Türk anayasası 1924 Anayasası

1921 Anayasasında uygulanan hükümet sistemi, Meclis Hükümet Sistemi

1. Ve 2. Meşrutiyeti ilan eden padişah II. Abdülhamit.

Milletvekili seçilme yaşı 18

TBMM genel oyla seçilen 600 Milletvekilinden oluşur.

TBMM Başkanlık divanı için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılır.

Ülkemizde genel oy ilkesi ilk kez 1934

Türkiye Cumhuriyetinde gizli oy açık sayım ilkesi ilk kez 1950

Seçim süresince ve seçimden sonra seçim ile ilgili şikayet ve itirazları karara bağlayan yer Yüksek Seçim Kurulu.

Temel hak ve hürriyetler Kanun ile sınırlanabilir.

Temel hak ve hürriyetler Savaş, OHAL, Seferberlik gibi durumlarda durdurulabilir.

TBMM üyelerinin mali hakları Kanun ile düzenlenir.

TBMM’nin denetleme yolları:
Yazılı soru
Genel görüşme
Meclis araştırması
Meclis soruşturması

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ilk kez 1982 Anayasası ile gelmiştir.

Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçen Cumhurbaşkanı.

Devlet Denetleme Kurulu ilk kez 1982 Anayasası ile kurulmuştur.

1982 Anayasasına göre yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı‘na ait.

Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıl için seçilir.

Bir kimse en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanı seçilme yaşı en az 40.

Kanunları yayımlayan Cumhurbaşkanı.

Millletler arası antlaşmaları TBMM uygun bulur. Cumhurbaşkanı onaylar.

Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilenler:
Siyasi parti grupları
100 Bin seçmen imzası
Son genel seçimlerde en az %5 oy alan partiler

Cumhurbaşkanı ve Bakanların Milletvekili olma şartı yok.

TBMM Başkanı Milletvekili olmak zorunda.

Bakanlıkların kurulması kaldırılması Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile olur.

Milli güveliğin sağlanmasında ve Türk Silahlı kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanmasından Cumhurbaşkanı sorumludur.

Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Kararnamesi Yürütmenin düzenleyici işlemleri arasında yer alır

Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yüce divanda yargılanır.

Yönetmelik çırabilenler;
Cumhurbaşkanı
Kamu Tüzel Kişiler
Bakanlılar

Ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimini Danıştay yapar.

Olağan dönem Cumhurbaşkanı Kararnamelerinin yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.

Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık eden ve gündemi belirleyen Cumhurbaşkanıdır.

2017 değişikliği ile Jandarma Genel Komutanı Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında çıkarılmıştır.

Milli Güvenli Kurulunda bulunan Bakanlar:
Adalet
İçişleri
Dışişleri
Milli Savunma

Milli Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı başkanlık etmediği zaman yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık eder

Bütün yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanma zorunluluğu yoktur.

Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içinde yayımlar.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları Cumhurbaşkanı atar.

Rektörler Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı‘na bağlı.

Devlet Denetleme Kurulu Üye ve başkanını atayan Cumhurbaşkanı.

TBMM adına Başkomutanlık Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.

Türkiye Cumhuriyetine gönderilen yabancı temsilcileri kabul etme görevi Cumhurbaşkanı‘ndadır.

Milletler arası antlaşmaları onaylayan ve yayımlayan Cumhurbaşkanıdır.

Cumhurbaşkanına hastalık yurt dışı gezisi ölüm istifa gibi durumlarda vekalet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Olağanüstü hali ilan eden kişi Cumhurbaşkanıdır.

Olağanüstü hal en fazla 6 ay için ilan edilir.

Olağanüstü hal süresi her defasında en çok 4 ay için TBMM tarafından uzatılabilir..

1982 Anayasasına göre yüksek mahkemeler;
Anayasa Mahkemesi
Danıştay
Yargıtay
Uyuşmazlık mahkemesi

Anayasa mahkemesi Danıştay – Yargıtay üyelerinin görev süresi 12 yıl tekrar seçilemezler.
Başkanlarının görev süresi 4 yıl tekrar seçilebilirler.

Mahkemelerin kuruluşu görev ve yetkileri Kanun ile düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi üye sayısı toplam 15. Cumhurbaşkanı 12 üye seçer,T BMM 3 üye.

Adli mahkemelerce verilen kararların son inceleme yeri Yargıtay.

İdari mahkemelerce verilen kararların son inceleme yeri Danıştay.

Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapan yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetler

İdari yargı organları;
Danıştay
Bölge idare mahkemesi
İdare mahkemesi
Vergi mahkemesi

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında kamu idarelerinin gelir gider denetimini Sayıştay yapar.

Yüksek Seçim Kurulu 7 asil, 4 yedek ve toplam 11 üyeden oluşur.

TBMM, Cumhurbaşkanı seçim tutanaklarını kabul eden kurul Yüksek Seçim Kuruludur.

HSK toplam 13 üyeden oluşur. 7 üyesini TBMM seçer 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçer.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri idari yönden Adalet Bakanlığı‘na bağlılardır.

Sayıştay başkanını ve üyelerini seçen TBMM.

H.S.K üyelerinin görev süresi 4 yıl sonunda tekrar seçilebilirler.

Danıştay üyelerini seçen makamlar Cumhurbaşkanı ve Hakimler Savcılar Kurulu

Yargıtay üyelerini Hakimler Savcılar Kurulu seçer.

Siyasi partilerin kapatılma davasına bakan mahkeme Anayasa Mahkemesidir.

Somut Norma konu olan işlemler Kanun, Cumhurbaşkanı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesine üye seçilme yaşı 45 yaştır.

Memur atama işleminin iptali istemiyle açılan dava İdari Yargı tarafından karara bağlanır.

Köy işlerinin bütün köylünün birleşerek yapmasına imece adı verilir.

Köyde bulunan bütün seçmenlerin oluşturduğu kurula Köy Derneği adı verilir.

Köy, İçişleri Bakanı kararı ile kurulur.

Nüfusu en az 150 ve en çok 2000 olan yerler köy olur.

Belediye Başkanı seçilme yaşı 18 yaştır.

Belediye Başkanı Halk tarafından seçilir görev süresi 5 yıl.

Belediye Başkanını geçici olarak görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanı, kesin olarak görevine son veren Danıştaydır.

Belediyeler Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur.

Belediye İdaresinin organları ;
Belediye Başkanı (Yürütme Organı)
Belediye Meclisi (Karar Organı)
Belediye Encümeni (Danışma Organı)

Köy muhtarını ve köy ihtiyar heyetini seçen Köy Derneği görev süresi 5 yıl.

VALİ : Yetki genişliği il sınırlarına tanınmıştır.

Kamu denetçiliği Kurumu TBMM Başkanlığına bağlıdır.

Bir yerde belediye kurulabilmesi için nüfus en az 5000 kişidir.

Büyükşehir Belediyeleri KANUN ile kurulur

Büyükşehir Belediyesinin kurulabilmesi için nüfus 750.000

Memurlara verilen disiplin cezaları;
Uyarı
Kınama
Aylıktan kesme
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Meslekten men

İdari bütünlüğü sağlayan araçlar: Hiyerarşi, İdari Vesayet.

Yerel, Mahalli yönetimler;
İl özel idaresi
Belediye idaresi
Büyükşehir belediyesi
Köy

İl Özel İdaresinin organları;
Vali (Yürütme Organı)
İl Genel Meclisi (Karar Organı)
İl Encümeni (Danışma Organı)

Aday memurluk süresi en az 1 yıl en çok 2 yıl.

Yargı yetkisi millet adına tarafsız ve bağımsız mahkemelerdedir.

Cumhurbaşkanı – Bakanlar – Milletvekilleri – Cumhurbaşkanı Yardımcısı meclis önünde ant içer.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*